Návštevný poriadok Zámockého parku Laxenburg

Zámocký park Laxenburg je historický park spadajúci pod pamiatkovú ochranu.

Žiadame návštevníkov o pochopenie pre uvedené pravidlá a o pomoc pri ich dodržiavaní.

Využívanie parku a udržiavanie čistoty

Zámocký park Laxenburg je verejný a celoročne prístupný po zaplatení vstupného. Dodržujte pokyny personálu parku – v zmysle tohto návštevného poriadku.

Pobyt v Zámockom parku Laxenburg je na vlastné nebezpečenstvo.

V Zámockom parku Laxenburg sa musíte správať tak, aby ste neohrozovali a neobťažovali ostatných návštevníkov, ako aj neznečisťovali, nezašpinili, nesprejovali farbou, neoblepovali papierom, fóliami alebo inými materiálmi alebo inak nepoškodzovali zariadenia, vybavenie a stavebné objekty (ako stoly, lavičky, stoličky, objekty na ihriskách, pamätníky).

V Zámockom parku Laxenburg je zakázané:

 • skladovať odpadky alebo predmety,
 • odhadzovať odpadky, papier (novinové papiere a podobne), ako aj plechovky alebo obalový materiál a konzervy,
 • ohrady používať na cvičenie alebo lezenie,
 • vystupovať na pamätníky, stavebné objekty alebo ostatné zariadenia,
 • bez súhlasu spoločnosti Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft m. b. H. klásť alebo udržiavať oheň (napr. na grilovanie alebo varenie),
 • používať grilovacie rošty alebo variče, táboriť
 • alebo sa korčuľovať,
 • kúpať sa.

Zakázané je opúšťať vyznačené cesty, rekreačné lúky a ihriská, zakladať oheň, jazdiť motorovými vozidlami a na bicykloch, lyžovať a behať na lyžiach, kŕmiť a plašiť zver, ako aj robiť hluk a hrať futbal na rekreačných lúkach. Rovnako je zakázané používať vlastné plavidlá akéhokoľvek druhu.

V prípade búrky je nebezpečné zdržiavať sa pod stromami a preto je to zakázané.

Ochrana zelene a rastlinstva, zákazy vstupu a jazdy

V Zámockom parku Laxenburg sa nesmie vstupovať na lúčne a lesné plochy, nesmie sa po nich jazdiť motorovými vozidlami a ani na nich parkovať (§ 2 ods. 1 Z 19 zákona o cestnej premávke 1960, BGBl (spolkovej zbierky zákonov) č. 159, v znení spolkového zákona BGBl č. 86/1989) alebo používať podobné dopravné prostriedky.

Zo zákazu vstupu sú vyňaté adekvátne označené zelené a vysadené plochy (napr. lúky určené na hranie a rekreačné lúky). Vstup na takto označené plochy je povolený na invalidných vozíkoch, detských autíčkach a s kočíkmi.

V Zámockom parku Laxenburg je zakázané chemicky, mechanicky alebo inak poškodzovať vysadené rastlinstvo akéhokoľvek druhu (kvety, stromy, kríky a podobne), pokiaľ sa tak nevykonáva v rámci záhradníckych činností prevádzkovateľa parku, ako aj akýmkoľvek spôsobom obmedzovať ich životný priestor.

Používanie ciest

V Zámockom parku Laxenburg sa nesmú používať cesty na jazdu a parkovanie motorových vozidiel.

Pokiaľ udelí spoločnosť Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. H. povolenie, tento zákaz sa netýka používania

 • motorových vozidiel slúžiacich na údržbu parku (traktor a poľnohospodárske stroje),
 • motorových vozidiel slúžiacich na príjazd k prevádzkam ,
 • bytom a kanceláriám nachádzajúcich sa na území parku, ako aj podujatiam konajúcim sa na území parku,
 • v rovnakom rozsahu sa to týka aj parkovania,
 • motorových vozidiel záchranných zložiek,
 • ako aj motorových vozidiel poverených spoločnosťou Schloss Laxenburg Betriebsges. m.b.H.

Povolenie sa udeľuje písomne a je neprenosné.

Príjazd do Zámockého parku Laxenburg a výjazd z neho (s výnimkou zmlúv o nájme a prenájme) je spoplatnený a realizuje sa na náklady a riziká príslušného vodiča. V prípade nesprávneho parkovania sa môže vykonať odstránenie (odtiahnutie) vozidla na náklady vodiča.

V areáli zámockého parku platí maximálna rýchlosť 10 km/h, v blízkosti osôb a/alebo zvierat je potrebné pohybovať sa krokom, z bezpečnostných dôvodov môže byť potrebné zastaviť a počkať, kým sa osoby alebo zvieratá vzdialia.

Mosty nachádzajúce sa v areáli zámockého parku zodpovedajú norme ÖNORM B 4002 – mosty triedy II -, preto treba pri ich prejazde zohľadňovať obmedzenie maximálnej hmotnosti (max. 30 t).

Inak platia ustanovenia zákona o cestnej premávke.

V Zámockom parku Laxenburg možno pri snehovej pokrývke a poľadovici používať len odhrnuté a posypané cesty.

Používanie športového náradia

V Zámockom parku Laxenburg sa môžu bicyklovať deti do ukončeného 6. roku života, pokiaľ sa bicyklujú na detskom bicykli, ktorý má buď vonkajší priemer kolesa maximálne 300 mm a pohybujú sa rýchlosťou maximálne 5 km/h alebo je bicykel vybavený pomocnými kolieskami.

Do zámockého parku je zakázané brať so sebou bicykle, na odkladanie bicyklov je určené parkovisko pri hlavnom vchode do parku (hneď vedľa pokladne).

Deťom a mládeži do ukončeného 14. roku života je povolené vykonávať v Zámockom parku Laxenburg všetky v súčasnosti známe trendové športy (skejtbord, scooter a podobné).

Povolené športové aktivity sa musia vykonávať tak, aby neboli ohrozené osoby a nepoškodil sa majetok. Deti mladšie ako šesť rokov môžu vykonávať tieto aktivity len v sprievode dospelej osoby.

Plochy na hry a šport

Detské hry a podobné činnosti

Spoločnosť Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h. upozorňuje, že na zámockom jazere je zakázané korčuľovanie, pretože podľa tohto návštevného poriadku je zakázané opúšťať vyznačené cesty. Spoločnosť Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h. neposkytuje žiadne informácie o kvalite ľadu. Spoločnosť Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h. nepreberá žiadnu zodpovednosť, korčuľovanie je preto na vlastnú zodpovednosť.

Ihriská pre malé deti môžu používať len deti do ukončeného 6. roku života a ich sprevádzajúca osoba, všetko ostatné náradie môžu používať deti do ukončeného 14. roku života pod dohľadom oprávnenej osoby.

Loptové hry, s výnimkou hier s malými deťmi, sú povolené na určených a adekvátne vyznačených plochách.

Beh, inline korčuľovanie a Nordic Walking (aj v skupinách) sú v Zámockom parku Laxenburg povolené, avšak treba brať ohľad na ostatných návštevníkov parku. Z bezpečnostných dôvodov nie je cez víkendy a sviatky povolené inline korčuľovanie dospelých.

Jazdenie na koni

Jazdenie na koni v Zámockom parku Laxenburg vyžaduje špeciálne povolenie a jazdiť možno len na trasách určených a špeciálne vyznačených spoločnosťou Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h..

Na všetkých ostatných plochách je bez výnimky zakázaný akýkoľvek pohyb koní.

V Zámockom parku Laxenburg majú zásadne prednosť ľudia pred koňmi.

Pri vykonávaní jazdeckého športu treba mať v prvom rade na mysli bezpečnosť návštevníkov parku. Najmä na neprehľadných úsekoch sa treba pohybovať krokom. Osobitný ohľad treba brať na deti a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Vstup so psami

V Zámockom parku Laxenburg vo všeobecnosti platí povinnosť vedenia psov na vôdzke. Zámocký park Laxenburg je poľovný revír. Voľne pobehujúce psy sa vystavujú nebezpečenstvu, že budú zastrelené v súlade s ustanoveniami zákona o poľovníctve.

Za vstup psov do zámockého parku sa vyberá vstupné.

Psy pohybujúce sa v Zámockom parku Laxenburg sa nesmú púšťať na zelené a vysadené plochy. Majitelia psov musia zabezpečiť, aby zvieratá neznečisťovali výkalmi areál Zámockého parku Laxenburg.

Vyznačené rekreačné lúky

Na vyznačených rekreačných lúkach a zelených plochách je zakázané parkovať a jazdiť motorovými vozidlami.

Zákaz jazdy a parkovania sa týka aj vozidiel zabezpečujúcich údržbu areálu.

Zodpovedné dozerajúce osoby

Osoby dozerajúce na maloletých (§ 4 trestného zákona, BGBl č. 52/1991) musia zabezpečiť dodržiavanie príkazov a zákazov tohto návštevného poriadku.

Vymedzujúce ustanovenie

Príkazy a zákazy tohto návštevného poriadku sa netýkajú konania alebo opomenutia, ktoré je prikázané alebo zakázané podľa spolkového alebo národného zákonného predpisu (napr. zákon o poľovníctve týkajúci sa rekreačných lúk v zalesnenom území).

Vstup a ostatné poplatky

Platné ceny za vstup do parku, poplatok za psov a povolenie vjazdu do Zámockého parku Laxenburg sú uvedené na výveske pri hlavnom vchode do parku (pokladňa).

Záverečné ustanovenia

Tento návštevný poriadok nadobúda platnosť od 22.02.2016.

Schloss Laxenburg Betriebs GmbH
Die Geschäftsführung e.h.