Návštěvní řád zámeckého parku Laxenburg

Zámecký park Laxenburg je historický park zařazený pod památkovou ochranu.

Návštěvníky proto žádáme o pochopení následujících předpisů a o součinnost při jejich dodržování.

Využívání parku a udržování čistoty

Zámecký park Laxenburg je přístupný veřejnosti celoročně po zaplacení vstupného. Ve smyslu tohoto návštěvního řádu je nutné se řídit pokyny pracovníků vykonávajících v parku dozor.

Návštěvníci se v zámeckém parku Laxenburg zdržují na vlastní nebezpečí.

Zámecký park Laxenburg je nutné využívat tak, aby nebyli ohrožováni nebo nepřiměřeně obtěžováni ostatní návštěvníci a aby nebyla znečišťována, natírána, postřikována barvou, polepována papíry, fóliemi nebo jinými materiály či jinak poškozována zařízení, vybavení a stavby (např. stoly, lavičky, židle, hračky, památníky).

V zámeckém parku Laxenburg je zakázáno:

 • odkládat odpadky nebo předměty,
 • odhazovat odpadky, papír (noviny apod.), plechovky nebo
 • balicí materiál a obaly,
 • využívat oplocení k cvičení nebo lezení,
 • šplhat na stavby, památníky nebo jiná zařízení,
 • bez souhlasu společnosti Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft m. b. H.
 • zakládat nebo udržovat oheň (např. pro účely grilování nebo vaření), používat grily nebo vařiče, kempovat
 • nebo bruslit,
 • koupat se ve vodních tělesech a tocích.

Není povoleno pohybovat se mimo značené cesty, louky s povoleným vstupem a dětská hřiště, rozdělávat oheň, jezdit po parku motorovými vozidly a na jízdním kole, na lyžích a běžkách, krmit a rušit divokou zvěř, dělat hluk a hrát fotbal na loukách s povoleným vstupem. Stejně tak není povoleno přinášet si nebo provozovat jakékoli vodní dopravní prostředky.

Pobyt pod stromy při bouři je nebezpečný, a je tudíž zakázán.

Ochrana zeleně a obdělávaných ploch, zákaz vstupu a vjezdu

V zámeckém parku Laxenburg se nesmí vstupovat na louky a zalesněné plochy, ani se nesmí na ně vjíždět, odstavovat vozidla (§ 2 odst. 1 bod 19 o provozu na pozemních komunikacích z roku 1960, Spol. sb. zák. 159, ve znění spolkového zákona, Spol. sb. z. č. 86/1989) nebo podobné dopravní prostředky.

Ze zákazu vstupu jsou vyňaty náležitě označené zelené a osázené plochy (např. herní louky nebo louky s povoleným vstupem). Vjezd na označené plochy na kolečkových bruslích, na dětských hračkách podobných vozidlům a s dětskými kočárky je povolen.

V zámeckém parku Laxenburg je zakázáno používat škodlivé chemické, mechanické nebo jiné prostředky na rostliny jakéhokoli druhu (květiny, stromy, keře apod.), pokud neslouží k zahradnickým zásahům pro údržbu parku ze strany zahradníků. Dále je zakázáno jakékoli omezení životního prostoru rostlin.

Používání cest

V zámeckém parku Laxenburg se nesmí jezdit po cestách ve vozidlech a cesty nesmí být využívány k jejich odstavení.

Pokud společnost Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. H. udělí souhlas, nevztahuje se tento zákaz na používání

 • vozidel pro účely péče o park (traktory a stavební stroje),
 • vozidel pro příjezd do provozoven nacházejících se v areálu parku,
 • do bytů a místních stravovacích zařízení, jakož i na představení a na
 • odstavení takových vozidel,
 • zásahových vozidel,
 • vozidel objednaných společností Schloss Laxenburg Betriebsges. m.b.H.

Povolení je udělováno výhradně písemně a je nepřenositelné.

Vjezd a výjezd ze zámeckého parku Laxenburg je zpoplatněn (s výjimkou dohod o pronájmu) a probíhá na náklady a riziko příslušného řidiče. V případě protiprávního odstavení vozidla lze nařídit jeho odstranění (odtah) na náklady řidiče.

V zámeckém areálu platí rychlost maximálně 10 km/h, v blízkosti osob a/nebo zvířat je nutné dodržovat tempo chůze, z důvodu bezpečnosti případně zastavit – dokud se osoby nebo zvířata nevzdálí.

Mosty nacházející se uvnitř parku splňují normu ÖNORM B 4002 – třída mostů II – v souladu s ní je nutné při jejich přejíždění dodržovat maximální zatížení (max. 30 tun).

Jinak platí ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Za sněhu a ledu se v zámeckém parku smí používat pouze protažené a posypané cesty.

Používání sportovních zařízení

Jízda na kole pro děti do dokončeného šestého roku věku je v zámeckém parku Laxenburg povolena, má-li dětské jízdní kolo vnější průměr ráfku maximálně 300 mm a dosahuje jízdní rychlosti maximálně 5 km/h nebo je vybaveno bočními opěrnými kolečky.

Do zámeckého parku Laxenburg je zakázáno vstupovat s jízdními koly. Odstavení jízdních kol je možné v prostoru hlavního vchodu do parku (bezprostředně vedle pokladny parku).

Dětem a mladistvým do dokončeného 14. roku věku je dovoleno provozovat v zámeckém parku Laxenburg všechny v současné době známé trendové sporty (jízda na skateboardu, koloběžce, apod.).

Při provozování těchto povolených činností nesmí dojít k ohrožení osob ani poškození věcí. Děti do šesti let smí tyto činnosti vykonávat pouze v doprovodu dospělé osoby.

Plochy určené k hrám a sportu

Dětské hry a podobné činnosti

Společnost Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h. upozorňuje na to, že nelze povolit bruslení na zámeckém rybníku, protože podle návštěvního řádu je zakázáno se pohybovat mimo značené cesty. Společnost Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h. ani nesděluje žádné informace týkající se kvality ledu. Z tohoto důvodu společnost Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h. nepřebírá v žádném případě odpovědnost. Bruslení je tak na vlastní nebezpečí.

Hřiště pro malé děti smí používat pouze děti do dokončeného šestého roku věku a jejich doprovod, všechna další herní zařízení smí používat pouze děti do dokončeného 14. roku věku s pověřeným doprovodem.

Míčové hry, s výjimkou míčových her s malými dětmi, jsou povoleny pouze na plochách, které jsou k takovému účelu určeny a odpovídajícím způsobem označeny.

Běh, jízda na kolečkových bruslích a Nordic Walking (i ve skupinách) jsou v zámeckém parku Laxenburg v zásadě povoleny, je však přitom nutné brát vždy ohled na návštěvníky parku. Z bezpečnostních důvodů není jízda na kolečkových bruslích dovolena dospělým o víkendech a svátcích.

Jízda na koni

Povolení k provozování jezdeckého sportu v zámeckém parku Laxenburg vyžaduje zvláštní souhlas a je povoleno pouze na jezdeckých cestách a místech, která pro tento účel vymezila a označila společnost Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h.

Na všech ostatních plochách je pohyb s koňmi bez výjimky zakázán.

V zámeckém parku Laxenburg mají osoby zásadně přednost před koňmi.

Při provozování jezdeckého sportu je nutné dávat zvláštní pozor na bezpečnost návštěvníků parku. Zejména na nepřehledných jezdeckých cestách je nutné jet pouze krokem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám.

Návštěvy se psy

V zámeckém parku Laxenburg platí povinnost vodit psy na vodítku. Zámecký park Laxenburg je honitba. U volně pobíhajících psů hrozí nebezpečí, že podle ustanovení loveckého zákona budou zastřeleni.

Vstup psů do zámeckého parku Laxenburg je zpoplatněn.

Pokud si návštěvník vezme s sebou do zámeckého parku psa, musí se s ním zdržovat mimo zelené a osázené plochy. Návštěvníci se psy musí zajistit, aby zvířata neznečistila zámecký park Laxenburg svými výkaly.

Označené louky s povoleným vstupem

Na označených loukách s povoleným vstupem a na zelených plochách v zámeckém parku Laxenburg je zakázáno jezdit vozidly a vozidla na těchto loukách a plochách odstavovat.

Tento zákaz se nevztahuje na vjezd a odstavení vozidel určených k péči o zelené plochy.

Odpovědný dohled

Osoby, které dohlížejí na trestně neodpovědné osoby (§ 4 zákona o správně-trestní odpovědnosti, Spol. sb. zák. č. 52/1991), musí zajistit, aby tyto osoby dodržovaly příkazy a zákazy návštěvního řádu.

Ustanovení o omezení působnosti

Příkazy a zákazy tohoto návštěvního řádu se nevztahují na jednání nebo nečinnost, které jsou přikázány nebo zakázány již podle spolkového nebo zemského právního předpisu (např. lesnický zákon pro louky s povoleným vstupem na zalesněné ploše).

Vstupné a další poplatky

Platné sazby pro vstup do parku, poplatek za vstup psů do parku a povolení k vjezdu do zámeckého parku Laxenburg jsou uvedeny na vývěsce u hlavního vchodu do parku (pokladna parku).

Závěrečná ustanovení

Tento návštěvní řád platí s účinností od 1. srpna 2011.

Schloss Laxenburg Betriebs GmbH
Die Geschäftsführung e.h.